Regel jouw subsidieaanvraag met een Energieregisseur van BEplusWF

Previous slide
Next slide

Waarom Energietransitie

Energietransitie betekent niets meer dan de overgang van een bestaand energielandschap naar een structureel ander energielandschap.

Vanuit perspectief van bedrijven heeft energietransitie een iets andere betekenis, namelijk de overgang van bestaande energiesystemen naar nieuwe energiesystemen.

De Energietransitie waar we nu in zitten heeft te maken met het Klimaatakkoord van Parijs, namelijk het tegengaan van verdere opwarming van de aarde. Deze opwarming wordt voornamelijk veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, methaan en lachgas.

Het doel is om CO2 te reduceren met de energietransitie, minder fossiel, meer duurzaam. De overheid help graag mee om dit met elkaar te realiseren, zij stel diverse subsidie mogelijkheden beschikbaar. 

5/5

Energiebesparing; Wat zijn mijn wettelijke verplichtingen?

KLEIN

<50.000 kWh

>25.000 m3

MIDDEL

<50.000 -200.000 kWh

>25.000 – 75.000 m3

GROOT

200.000> kWh

  75.000> m3

Kleinverbruikers verbruiken per jaar minder dan 25.000 m3 aardgas én minder dan 50.000 kWh elektriciteit. Ze hebben een zorgplicht. Dit houdt in dat de omgevingsdienst er van uit gaat dat ze zelf hun verantwoordelijkheid nemen voor energiemaatregelen.

Middelgrote verbruikers verbruiken per jaar meer 25.000 tot 75.000 m3 aardgas óf 50.000 tot 200.000 kWh elektriciteit. Veel productiebedrijven, supermarkten en grotere kantoorgebouwen zijn middelgrote verbruikers. Deze bedrijven zijn verplicht om alle energiebesparingsmaatregelen uit te voeren met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar.

Grootverbruikers verbruiken per jaar meer dan 75.000 m3 aardgas óf meer dan 200.000 kWh elektriciteit. Grootverbruikers zijn verplicht om alle energiebesparingsmaatregelen uit te voeren met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar. Ze moeten een energie-efficiëntieplan en bijbehorend uitvoeringsplan op (laten) stellen waarin ze aangeven hoe ze hun energieverbruik gaan verminderen.

5/5

De Subsidiewijzer 

De subsidiewijzer biedt actuele informatie over voordelen die via de fiscus en/of subsidies mogelijk zijn. Voor meer informatie en het indienen van aanvragen verwijzen wij u naar de website van RVO.nl.

Uitgelichte Mogelijkheden Per Energiebesparende Maatregel Voor Bedrijven

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA): voor investeringen vanaf € 2.401,-

Energie-investeringsaftrek (EIA): aantrekkelijk belastingvoordeel op investeringen vanaf € 2.500,-. In 2022 geldt: de panelen moeten samen een piekvermogen hebben van meer dan 15 kW en de aansluiting op het elektriciteitsnet moet een doorlaatwaarde hebben van 3x80A of minder.

Stimuleringsregeling Duurzame energieproductie (SDE++): vergoedt het verschil tussen de kostprijs van hernieuwbare energie en de marktwaarde van de geleverde energie. Om in aanmerking te komen voor de SDE++ moet een zakelijke zonnepanelen-installatie minimaal 15 kWp opleveren. Deze opbrengst is al haalbaar met een installatie van circa 60 zonnepanelen. Daarnaast wordt er de voorwaarde gesteld dat de installatie is aangesloten op een ‘grootverbruik aansluiting’. Dit betekent dat de meterkast gezekerd moet zijn met meer dan 3×80 Ampere. 

Salderingsregeling: vergelijkbaar met de SDE++ maar dan voor kleinverbruikers. Zij kunnen de opgewekte stroom salderen (verrekenen met eigen energiegebruik) of een overschot tegen een vergoeding terugleveren aan het energiebedrijf.

 

Via de KIA subsidie kan je met de investering in infrarood panelen een fiscaal voordeel behalen. De overheid heeft speciale regelingen en subsidies voor ondernemers opgesteld om de investering in energiezuinige en duurzame middelen te stimuleren.

EIA EN KIA COMBINEREN

De Kleine investeringsaftrek geldt wanneer je binnen een boekjaar tussen de 2.401 en 328.721 euro investeert. Iedere investering moet minimaal 450 euro exclusief BTW zijn om aanspraak te maken op de KIA-regeling. Het mooie is dat je EIA en KIA combineren kan. Je profiteert op deze manier niet alleen van heerlijke energiezuinige infrarood warmte, maar ook van een dubbel fiscaal voordeel.

We hebben een rekenvoorbeeld voor je opgesteld voor de KIA en EIA op de investering in infrarood panelen.

Winst:                                     € 100.000

Investering IR panelen:        €  12.000

KIA regeling 28%                   €    3.360

EIA regeling 45,5%                €    5.460

Belastbare winst na aftrek:   € 91.180

Belastingvoordeel VPB          €   1.314

Belastingvoordeel IB              €   4.336

De KIA en EIA kunnen beide worden toegepast voor dezelfde investering van de energiezuinige infrarood panelen. Regel het met je accountant of boekhouder. 

 

Milieu-investeringsaftrek (MIA): via deze regeling geldt voor laadpalen (slim oplaadpunt voor elektrische voertuigen) op een eigen bedrijfsterrein in 2022 een extra investeringsaftrek van maximaal 45% van het investeringsbedrag. Dit komt bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek.  Als je 25,8% vennootschapsbelasting betaalt, levert de MIA maximaal 11,6% van de investering aan netto fiscaal voordeel op. De laadpaal komt voor maximaal € 2.500,- voor MIA in aanmerking en bestaat uit een oplaadsysteem en eventueel andere onderdelen, zoals een ontlaadsysteem, een meet- en regelsysteem en een stekkerherkenningssysteem.  

Energie-investeringsaftrek (EIA) 
Om van de EIA gebruik te kunnen maken moet de investering zijn opgenomen in de Energielijst, een door de overheid opgestelde en jaarlijks bijgewerkte lijst waarop alle energie-investeringen staan vermeld waarvoor deze aftrek kan worden aangevraagd.  

  • EIA LED verlichtingssysteem: In aanmerking komen in 2022 geïntegreerde LED armaturen met een specifieke lichtstroom van ten minste 125 lm/W en een minimaal levensduurcriterium van L90 of beter. Het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt, is € 500,- per armatuur.

Kleinschaligheid Investeringsaftrek (KIA)
De KIA is een algemene regeling waarmee je investeringen in jouw onderneming mag aftrekken van de belastbare winst. De hoogte van de aftrek (vaak 28%) wordt bepaald door het totaal van al jouw investeringen in 1 jaar. 

Kleinschaligheid Investeringsaftrek (KIA): voor investeringen vanaf € 2.401,-.

De Energie-investeringsaftrek (EIA): deze geeft je de mogelijkheid 45,5% van jouw investering in mindering te brengen op de fiscale winst. HR++ glas of isolatie, maar ook grotere investeringen komen in aanmerking. Voorwaarde is wel dat de investering op de Energielijst moet staan. Ook moet het gaan om isolatie van een bestaand gebouw (geen nieuwbouw). De EIA levert je, bij een vennootschapsbelastingtarief van 25,8% netto ruim 11,7% belastingvoordeel op. Het belastingvoordeel geldt voor investeringen vanaf € 2.500,-. Er geldt wel een maximering van € 30,- of € 40,- per vierkante meter te isoleren oppervlak, afhankelijk van het type isolatie. 

HIRB+ duurzaamheid Noord-Holland 2021 Subsidie. De Provincie Hoord-Holland wil met deze subsidie de verduurzaming op Noord-Hollandse bedrijventerreinen stimuleren. De burensubsidie

Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan:

  • gemeenten
  • parkmanagementorganisaties (Hieronder vallen ook organisaties, die zich specifiek bezighouden met duurzame energie op bedrijventerreinen.)
  • samenwerkingsverband van minimaal 3 ondernemers en/of vastgoedeigenaren

 

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor het realiseren van fysieke duurzaamheidsmaatregelen die zijn gericht op energie besparing, gebruik en opwek van duurzame energie, zoals genoemd in bijlage 1 van de regeling, aan een bedrijfsgebouw(en) of in de openbare ruimte op een bestaand bedrijventerreinen in Noord-Holland.

Berekening subsidie

  • 10% van de subsidiabele kosten voor zonnepanelen (zon-PV)
  • 20% van de subsidiabele kosten voor de overige activiteiten.

U kunt voor meerdere onderdelen subsidie aanvragen. Het maximum subsidiebedrag is € 200.000,–.

Vraag BEplusWF om mogelijkheden. 

energieplusdak-subsidie(2)
Add Your Tooltip Text Here

Regelingen en subsidies voor ondernemers die hun energiekosten willen verlagen

Met de EIA kun je maximaal 45,5% van jouw investeringskosten in verduurzaming aftrekken van jouw fiscale winst. Voorwaarde is dat de investering op de jaarlijkse Energielijst moet staan. De EIA levert je gemiddeld ca. 11,7% voordeel op. Een aanvraag moet uiterlijk drie maanden na de daadwerkelijke investering worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Aanvragen mogen het hele jaar door worden ingediend. Meer informatie over de EIA vind je hier.

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) is een extra investeringsaftrek bovenop de gebruikelijke aftrek. De extra aftrek van de MIA kan oplopen tot 45% in 2022. Het exacte percentage hangt van het effect dat het aangeschafte bedrijfsmiddel heeft op het milieu. Meer informatie over de MIA en Vamil vind je hier.

Met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kun je 75% van jouw investeringskosten afschrijven op een door jou te bepalen tijdstip. Door sneller af te schrijven, verminder je de fiscale winst, waardoor je in dat jaar minder belasting hoeft te betalen. Het resultaat: rente- en liquiditeitsvoordeel. Meer informatie over de MIA en Vamil vind je hier.

Als je in bedrijfsmiddelen investeert, kun je met de investeringsaftrek een bedrag van de winst aftrekken en in aanmerking komen voor de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Wat de hoogte hiervan is, hangt af van het bedrag dat je hebt geïnvesteerd (dit moet ten minste een bedrag zijn van € 450,-). Meer weten over de KIA? Klik hier.

Om zelf energie opwekken aantrekkelijk te maken voor ondernemers, verstrekt de overheid subsidies. Dit zijn landelijke, maar ook lokale stimuleringsmaatregelen. Informeer bij BEplusWF  van welke regelingen of subsidies je gebruik kunt maken.

De Salderingsregeling geldt voor het kleinschalig opwekken van duurzame energie (meestal via zonnepanelen bij particulieren of kleine bedrijven maximaal). Zij kunnen de opgewekte stroom ‘salderen’ (verrekenen met het eigen energiegebruik) of een overschot tegen een vergoeding terug leveren aan het energiebedrijf. 

Vanaf 2031 is salderen niet meer mogelijk. Vanaf 2023 kun je elk jaar 9% minder salderen. Ook als je al zonnepanelen op je dak hebt, gaat deze regeling voor jou gelden.

Deze regeling is in 2021 gestart als opvolger van de eerdere ‘postcoderoosregeling’. Interessant bij lokale, gezamenlijke initiatieven voor de opwekking van energie met zon, wind of waterkracht. De subsidies zijn aan te vragen door lokale energiecoöperaties of verenigingen van eigenaars. Een goed startpunt voor nadere informatie over de SCE-subsidie is deze pagina.

De ISDE-subsidie is met ingang van 2021 interessant voor zakelijke gebruikers (bedrijven, overheden, corporaties, etc.) die investeren in een warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen of een kleinschalige windturbine. De subsidie moet vooraf worden aangevraagd. Lees hier meer over de ISDE.

De SVM-subsidieis bedoeld voor mkb’s die nadenken over het energiezuiniger en duurzamer maken van hun bedrijf. Zij kunnen deze subsidie aanvragen voor een verkennend energieadvies- en begeleidingstraject. Er zijn ook kosten die voor eigen rekening komen. Lees hier meer.

Dit is een subsidie voor ondernemers die investeren in een (grootschalige) installatie voor het opwekken van duurzame energie. Bijvoorbeeld via zon- of windenergie, waterkracht, geothermie, osmose of elektrolyse. De SDE++ subsidie is niet bedoeld voor kleine investeringen of voor bedrijven zonder grootverbruikersaansluiting. Het aanvragen van deze subsidie kan alleen tijdens (korte) officiële aanvraagrondes. De exacte subsidievoorwaarden en subsidie-categorieën worden elk jaar bijgesteld. De meest actuele informatie over de SDE++ staat hier.

 

Met zonnepanelen ben je producent van duurzame energie. En dat betekent dat je geld ontvangt voor de stroom die je opwekt. Per opgewekte kWh ontvang je niet alleen een terugleverprijs van je energieleverancier, maar kom je ook in aanmerking voor de SDE++ subsidie.

Minimaliseer je prijsrisico

De combinatie van de SDE++ met NieuweStroom minimaliseert het prijsrisico van je investering. Zonder wild te gokken, zoals bij vaste prijzen van traditionele energieleveranciers. En als het gaat om opmerkelijk grote investeringen, dan geef je de voorkeur aan doordachte beslissingen. Toch?

Om jouw risicobeperking met NieuweStroom te verhelderen, leggen we je eerst de basis uit van de complexe SDE++. In gewone mensentaal.  

Hoe werkt de SDE++ subsidie?

De SDE++ gaat uit van een standaard terugverdientijd van 15 jaar. Ze vergoedt het verschil tussen het geld dat je gemiddeld nodig hebt om groene stroom te maken met zonnepanelen en de marktprijs voor (grijze) stroom. Omdat je eerst moet investeren in zonnepanelen om zonnestroom te kúnnen maken, blijft die kostprijs voorlopig duurder dan ‘grijze stroom’ uit bestaande fossiele centrales.

In andere woorden: de SDE++ vergoedt dus het verschil tussen de gemiddelde kostprijs (*EPEX-marktprijs) van stroom zoals we die nu nog gewend zijn en de gemiddelde kostprijs van duurzaam opgewekte energie, waarbij rekening is gehouden met de totale investeringskosten in zonnepanelen.

De SDE++ vergoeding is elk jaar anders, omdat de gemiddelde EPEX-marktprijs elk jaar verschilt. In de afbeelding op pagina 6 schetsen we de SDE+ vergoeding over een periode van 4 jaar. De tarieven zijn fictief.

* EPEX is de naam van de spotmarkt waar stroom verhandeld wordt en de prijs elk uur verschilt.

NieuweStroom koppelt jouw verbruik (en opwek) 1-op-1 aan de dynamische prijzen op de EPEX spotmarkt. Dat wij jouw verbruik 1-op-1 koppelen aan de EPEX en de SDE++ met gemiddelden van dezelfde spotmarkt rekent, is gunstig voor jou. Onthoud de gelijkenis dus alvast. Meer informatie vind je in uitleg hieronder.

Salderingsregeling vanaf 2023 nog steeds interessant voor bedrijven

Salderingsregeling

Als bedrijfseigenaar kan je ook na 2023 nog steeds je stroom (tot 3X80A) terugleveren aan het net. Dit houdt in dat kleinverbruikers de teveel opgewekte energie die ze terugleveren aan het elektriciteitsnet mogen verrekenen met hun verbruik. Vanaf 1 januari 2023 wordt de huidige salderingsregeling langzaam afgebouwd. Dit kan je zien in bovenstaande grafiek.

 

Overige subsidies

Veel subsidie- en fiscale regelingen kennen specifieke voorwaarden en hebben een beperkte aanvraagperiode. Het is daarom raadzaam tijdig je investeringsplannen te bespreken met de  je accountant. Op die wijze weet je vooraf zeker dat u optimaal gebruik maakt van de bestaande mogelijkheden. Voor een onafhankelijk advies kunt u terecht bij de specialisten van BEplusWF

BEplusWF aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de onvolledigheid of de onjuistheid en de eventueel daaruit voortvloeiende gevolgen van de informatie en/of voor drukfouten.

Bel ons voor meer informatie 0229-714 310